Osutades kultuurimälu ja teatrikunsti vahelistele sügavatele ja keerukatele seostele, on teiste kirjandusliikidega võrreldes just näitekirjandusele peetud eriti omaseks religioosset, ühiskondlikku või poliitilist tähendust kandvate lugude taasjutustamist (Carlson 2001). Freddie Rokemi sõnul on ajalugu resp. ajaloosündmusi kujutava või esitava teatri püüdluseks ületada minevikust eraldatust ja luua selline kogukond, kus minevikusündmused omandaksid taas tähenduslikkuse. Rokem näeb ajalugu esitaval teatril suuremat potentsiaali rääkida kaasa ideoloogilistes debattides – puudutagu need kas rahvusliku identiteediga seotud küsimusi või võimustruktuure. Ajaloo esitamine laval võib kord kalduda rohkem fiktsiooni ja allegooriasse, kord taotleda suuremat ajalootäpsust ja dokumentaalsust (Rokem 2000).

Ettekandes uuritakse, kuidas eesti teater ja algupärane näitekirjandus on läbi kümnendite kujutanud ja tõlgendanud meie rahvuslikku ajalugu. Alustuseks kaardistatakse avaramat draama- ja teatriloolist maastikku, seejärel vaadeldakse keskendunumalt 1970.–1990. aastaid, tuues näiteid nii algupärasest näitekirjandusest, proosateoste dramatiseeringutest kui ka dokumentaaldraamast; lõpuks visandatakse vastavaid suundumusi XXI sajandi alguses (vt Aadma 2009). 1970.–1980. aastate ehk nõukogude aja kultuuri uurimise kontekstis aktualiseerub ka ajalugu kujutava teatriga seoses küsimus vastupanu fenomenist ja poliitilisest teatrist. Samuti püütakse vaadeldava ajajärgu teatri uurimisse lülitada mängu või mängulisuse kategooriat.

Kirjandust

  • Heidi Aadma, Fantaasiamängud aja ja looga. – Teatrielu 2008. Toim. Ott Karulin. Tallinn: Eesti Teatriliit 2009, lk 116–147.
  • Marvin Carlson, The Haunted Stage. The Theatre as Memory Machine. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2001.
  • Piret Kruuspere, Rahvusliku ajaloo tõlgendusi eesti draamas ja teatris 1970.–1980. aastatel. – Methis. Studia humaniora Estonica (Nõukogude aja erinumber.) 2011, nr 7, lk 160–171.
  • Helka Mäkinen, S. E. Wilmer, W. B. Worthen (eds), Theatre, History, and National Identities. Helsinki: University of Helsinki, 2001.Freddie Rokem, Performing History. Theatrical Representations of the Past in Contemporary Theatre. Iowa City: University of Iowa Press, 2000.