Viimasel ajal on humanitaarteadustes alates ajaloost ja lõpetades kunsti- ja kirjandusuuringutega hakatud Balti kontekstis kasutama selliseid märksõnu nagu kultuuriülekanne, kultuurivahetus ja postkolonialism. Kõik kolm lähenemist aitavad seletada Eesti ajaloo ja kultuuri mitmekesisust, kuid seda erineva sisulise ja poliitilise rõhuga. Soovime erinevate valdkondade esindajatega vestelda nende moodsate märksõnade taga olevatest teooriatest ja meetoditest, nendevahelistest sarnasustest ja erinevustest, nende poliitilistest suundadest ja nende kasutamisvõimalustest Eesti kultuuri uurimisel ja selle ajaloo kirjutamisel.

 

Küsimused

  • Mida annavad teises (ajaloolises, kultuurilises, ühiskondlikus) kontekstis välja arendatud teooriad Eesti/Balti kultuuri uurimusele?
  • Millistes ajalistes piirides saab Eesti/Balti kontekstis rääkida kolonialismist?
  • Kas ja kuidas muutub teatud terminoloogia kasutamise tulemusena vaade Eesti ajaloole ja kultuurile?
  • Millised on erinevused kolonialismi, kultuuriülekande ja kultuurivahetuse vahel?
  • Kuidas käia metodoloogiliselt ümber erinevate teooriatega? Kuidas pääseda positivistlikust kultuuriuurimisest, sattumata seejuures teooriate segaputru?
  • Milline on erinevate teoreetiliste lähenemiste mõju ühiskonnale? Mis teevad mõisted „postkolonism“ ja „ülekanne“ Eesti kultuuri ja ühiskonnaga?
  • Mis on teooriate poliitiline taust? Kuidas neid kultuuri uurimisel teadvustada?
    Selle diskussiooniga soovib Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus arutada kirjanduskeskuses täidetava sihtfinantseeritava teadusteema „Autogenees ja ülekanne: Moodsa kultuuri kujunemine Eestis“ põhiküsimusi laiemas kontekstis.

Sõna võtavad Jüri Kivimäe, Krista Kodres, Ulrike Plath, Olaf Mertelsmann, Tiina Kirss ning Tiit Hennoste.

 

Teesid

Olaf Mertelsmann, Post-Colonialism, Cultural Transfer, and the Soviet Experience in Estonian History

Tiit Hennoste, Kultuuriülekanne, kultuurivahetus, postkolonialism

Krista Kodres, Kultuurivahetuse ja postkolonialismi teooriad kunstiteaduses

Jüri Kivimäe, Vallutus, kolonisatsioon ja/või kultuuriülekanne. Vaateid Liivimaa keskaja uurimisele lühiteesidena

Tiina Kirss, Transfer, post-kolonialism, tõlkimine