Projektijuht Ülle Kurs

Projekt „Friedebert Tuglase vaimne pärand“ on osa Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse muuseumiosakonna 5 aasta töökavast. Kultuurilooliste kogude kui teaduslik-pedagoogilise töö alusmaterjali korrastamise ja kasutamise tagamiseks, kogude säilitamis- ja kasutamistingimuste parandamiseks ning kogude digitaliseerimiseks taotletakse raha riiklikult programmilt „Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud (Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse teaduskogud)“, projekti juht Eha Rand. Käesoleva projekti eesmärk on Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse valduses olevate Tuglaste ning Underi ja Adsoni pärandvara kui eesti rahva ajaloolise kultuurivara vahendamine avalikkusele teaduslikult toimetatud väljaannete ettevalmistamise ja kirjastamise, kunstinäituste, konverentside, seminaride, kultuuriürituste korraldamise ning muuseumipedagoogilise töö kaudu.

 

Friedebert Tuglase „Kogutud teosed“ (2004 –2008)

Pärast Friedebert Tuglase „Kogutud teoste“ 15-köitelise sarja kirjastamise katkemist Eesti Raamatus on väljaande trükiks ettevalmistus (alates kriitikatekstide kaksikraamatuist) toimunud UTKK muuseumiosakonnas, 1999–2003 riikliku programmi „Eesti keel ja rahvuskultuur“ raames. Ilmunud on „Kogutud teoste“ 7. ja 9. köide (s. o. neli kriitikaraamatut), 2004 ilmub 10. köide. Sarja teaduslik toimetaja Ülle Kurs osaleb 2001. aastast alates ka kommentaaride kirjutamises („Kriitika“ V, VII, IV). Taotletavasse projekti on plaanitud „Kogutud teoste“ 8. ja 11. köite trükiks ettevalmistus ja ilmutamine ning töö sarja viimaste köidetega (monograafiad, valik kirju). Kogutud teoste sarja lõpuleviimine on projekti üks olulisemaid eesmärke. Tekstikriitiliselt toimetatud ning uurimuslike saatesõnade ja põhjalike kommentaaride ning muude lisadega varustatud teostesari on ühtaegu nii teadus-(õppe-)otstarbeline allikapublikatsioon kui ka üldhuvitav lugemismaterjal. Tunnustatud kirjandusteadlaste (August Eelmäe, Toomas Haug, Maie Kalda, Toomas Liiv, Jaan Undusk; välisautoreist Kai Laitinen, Hannu-Pekka Lappalainen) kaastööpanus on elavdanud ja edendanud Friedebert Tuglase kirjandusliku pärandi uurimist.

 

„Noor-Eesti 100. Friedebert Tuglas 120“ (2004–2006)

Eesmärk on tähistada rahvusvahelises ulatuses saja aasta möödumist sihiteadliku euroopastumise ideed kandva vaimse uuendusliikumise sünnist Eestis. Teema käivitamiseks esitati UNESCO osalusprogrammile 04222 (suulise ja vaimse kultuuripärandi kaitsmine ja edendamine) Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse ning Eesti Kunstimuuseumi filiaali Adamson-Ericu Muuseumi ühisprojekt „Eesti kultuurisild Euroopasse 20. sajandi algul: Noor-Eesti 100. Friedebert Tuglas 120.“ Taotlus on valitud nende 12 projekti sekka, mis saadetakse edasi UNESCO-le. Projekti juht Eha Rand.

  • Noor-Eesti 100. aastapäevaks avati Eesti Kirjandusmuuseumis Tartus näitus “Noor-Eesti kunsti Friedebert Tuglase kogust”, ekspositsioon oli üleval 26.05–06.09.2005. Näitusega kaasnes kataloog “Noor-Eesti kunsti Friedebert Tuglase kogust”, mis ilmus sarja Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse kultuuriloolised kogud esimese raamatuna. Koostaja Eha Rand
  • Friedebert Tuglase 120. sünniaastapäeval, 2. märtsil 2006 avati Adamson-Ericu Muuseumis kunstinäitus “Ahvenamaa fenomen”, 09.06.–20.08. 2006 oli ekspositsioon Önningeby Muuseumis Ahvenamaal. Näitusega kaasnes kataloog, koostajad Kersti Koll ja Jaan Undusk
  • 11.05.2006.a. toimus Eesti Teaduste Akadeemia saalis teaduslik konverents “Ahvenamaa fenomen. Noor-Eesti kunstnike ja kirjanike loomereisid Ahvenamaale 1906–1913”. Korraldaja Eha Rand, kuraator Jaan Undusk.
  • Muuseumipedagoogiline töö (2004–2008)
    • Uurijate teenindamine (sh. üliõpilaste ja gümnaasiumiõpilaste referaatide juhendamine)
    • Tallinna Ülikooli kultuuriteaduskonna eesti kultuuri ajaloo õppekava praktikantide juhendamine
    • Kultuuriajalooliste loengute ja temaatiliste ekskursioonide korraldamine. Sihtgrupid: õpilased, üliõpilased, Eesti ja Soome kultuuriseltsid, üksikkülastajad