6. mail kaitseb Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudis doktoritööd „Kuidas kirjutada linna. Eesti proosa linnamaastik aastail 1877–1903” Kirjanduskeskuse teadur Elle-Mari Talivee.

Elle-Mari Talivee otsis töö käigus vastust küsimustele, kuidas, miks ja kes kujutas linna eesti proosakirjanduses ajal, kui hoogustus linnastumisprotsess – 19. sajandi lõpukümnendeil ja 20. sajandi alguses. „Otsisin tõestust sellele, et selle aja ilukirjanduses peegeldub linnatunnetuse teke,“ selgitas autor töö eesmärki ja lisas, et kirjandusliku linna analüüsi keskmes oli mõiste „maastik“, mis kõige paremini haaras linnasse suhtumist: algul tajuti seda kauge ja visandlikuna, seejärel õpiti tundma, kaardistati ja süveneti sellesse, ning lõpuks sai linnast tegelane kirjandusteoses.

„Mulle endale tundub, et üks huvitavamaid jooni selgus uurimise käigus: semiootiliselt on linn naine ning naisele nii mõnigi kord hukatuslik. Tööst selgub ka, kuidas ilukirjanduses on linna muutumist ja võimalusi sageli edasi antud just naise kujus,“ selgitas Elle-Mari Talivee. „Väga huvitav oli minu jaoks sukeldumine kirjanduslikku eeslinna, praeguse sõnaga agulisse, mis on 19. sajandi lõpu Eesti linnas enamasti eesti soost tegelase elupaik, valuskriitiline, naturalistlikult jõhker,“ lisas ta.

„Tegemist on ääretult huvitava perioodiga eesti kirjanduse ruumikujutuses. Selle perioodi ülevaatlikku kirjandusliku linna süvavaatlust siiani koostatud ei olnud, ehkki see periood ja teema on riivamisi haaranud mitmeid varasemaid uurijaid,“ sõnas töö autor. „Loodan, et lisasin senistele kirjandusliku ruumi uurimustele midagi olulist perioodist, mille kohta seni kokkuvõte puudub; samuti tõin esile teemasid, mida ei ole varem tõstatatud.“

Doktoritöö avalik kaitsmine toimub 16. mail Tallinna Ülikoolis. Töö juhendajad on TLÜ professor Piret Viires ja TLÜ emeriitprofessor Rein Veidemann. Oponendid on Helsingi Ülikooli külalislektor Sirje Olesk ja Tallinna Ülikooli lektor Anneli Kõvamees.

Doktoritöö täistekst on kättesaadav TLÜ Akadeemilise Raamatukogu keskkonnas ETERA.