Poola Rahvuslik Akadeemilise Teadlasvahetuse Agentuur andis 13. oktoobri 2020 otsusega Stanisław Ulami nimelise uurimistoetuse Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse vanemteaduri Kristi Viidingu projektile „Kultuuridevaheline teadmiste loome renessansiaja Euroopas (1470-1620): konkurents ja koostöö Poola ja Liivimaa vahel“ („Transcultural Knowledge Production in Renaissance Europe (1470–1620): competition and cooperation between Poland and Livonia“).

Kristi Viidingu projekti üks eesmärkidest on toetada ja nõustada kaheksa kuu jooksul Poola Teaduste Akadeemia filosoofia ja sotsioloogia instituudi dotsendi Valentina Lepri ERC projekti „Idast läände ja tagasi: üliõpilasreisid ja kultuuridevaheline teadmiste loome renessansiaja Euroopas (1470–1620)“ („From East to West, and Back Again: Student Travel and Transcultural Knowledge Production in Renaissance Europe (c.1470–c.1620)“) läbiviimist, täiendades esinduslikku rahvusvahelist uurimisrühma oma kompetentsiga Ida-Euroopa renessansi ja varauusaja ladinakeelse kirjandusloo, ladina epigraafia, paleograafia ning Baltikumi allikabaaside alal. 2021. aasta juunis ja novembris viib ta ERC projekti osalistele läbi seminaride sarja, et koolitada projekti juures tegutsevaid järeldoktoreid relevantsete ladinakeelsete allikate leidmisel, regionaalsete keeleliste eripärade ning Balti regiooni haridus- ja kultuuriloo alal. Projekti teine eesmärk on kontekstualiseerida arhiivitööde käigus Poola-aegse Liivimaa juhtivate humanistide, eeskätt David Hilcheni kirjalik pärand kultuurideülese teadmiste loomise paradigma raames.

Projekt jätkab ja tõhustab Poola Teaduste Akadeemia ning Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse koostööd humanitaaria ja sotsiaalia valdkonnas.

Ulami nimeline konkurss on avatud kogu maailma tippteadlastele ja toimus teist korda. Rohkem kui 340st taotlusest rahastati sel korral 76, neist vaid 7 humanitaaria valdkonnas.

Täiendav info SIIN.