1. ja 2. novembril toimub teine keskkonnahumanitaaria ja sotsiaalteaduste konverents BALTEHUMS, mille korraldab TÜHI Keskkonnaajaloo Keskus oma 10. tegutsemisaasta tähistamiseks.

Kirjanduskeskuse vanemteadur Elle-Mari Talivee ja teadussekretär Marin Jänes peavad konverentsil ettekande „The travel and weather map of a political refugee from the Baltics in the early 20th Century“ (Baltikumi noore poliitpagulase ilma- ja reisikaart 20. sajandi alguse Euroopas). Ettekande fookuses on loodava kaardirakenduse tutvustamine, kuhu on märgitud noore Friedebert Tuglase liikumisteekond paguluses aastatel 1906–1917 seostatuna selleaegse ühistranspordivõrgu ja ilmastikuga. Poliitilistel põhjustel Eestist põgenenud Tuglas oli rahanappuse ja illegaali seisundi tõttu ümbritsevast keskkonnast tugevalt mõjutatud. Ta elas Euroopas seitsme erineva nime all ning ületas võõra dokumendiga tsaaririigi piiri kümme korda. Liikumiseks kasutas Tuglas peamiselt rongi, kuid tema mälestuste erinevad allikad annavad ülevaate peaaegu kõigist toona kasutatud ühistranspordivahenditest. Tuglase valikud olid sageli määratud olemasolevatest ühendustest, majutuse ja sõidu maksumusest. Eluloolistes märkmetes ja kirjavahetuses kohtab tihti tähelepanekuid ka ilma kohta ning osaliselt määratles just ilm Tuglase teekonda. Seetõttu on oluline vaadelda neid tegureid koos ning mõelda, mil määral need mõjutavad sellist mitmetahulist ja keerulist protsessi nagu sundmigratsioon.

Konverentsi kogu kava ja ettekannete kokkuvõtted (inglise keeles)