Projekti nimi

UTKK muuseumiosakonna väljaarendamine kaasaegseks rahvusvaheliseks uurimiskeskuseks (UTKK RUK)

 

Projekti aeg

01.06.2016–31.12.2020

 

Projekti toetaja

Struktuurifondi „ERDF“ institutsionaalne arendusprogramm TA asutustele ja kõrgkoolidele

 

Toetuse summa

115 006 eurot

 

Projekti lühikirjeldus

Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse muuseumiosakonna kasutustingimuste lähendamine kaasaegse rahvusvahelise uurimiskeskuse nõuetele. Kirjanduskeskuse kultuurikogu digiteerimine ning Eesti ülikoolidele ja uurijatele, samuti rahvusvahelisele teadlaskonnale kättesaadavaks tegemine. Rahvusvaheliste teadusürituste ja näituste korraldamine Kirjanduskeskuse kultuurikogu tutvustamiseks ja efektiivsemaks kasutuselevõtuks digitaalkeskkonnas.

 

Projekti eesmärk

Eesmärk on kujundada Kirjanduskeskuse muuseumiosakonna hoonesse kaasaegne rahvusvaheline kultuuriloo uurimise keskus, tõstes seeläbi Kirjanduskeskuse konkurentsivõimet ja ühiskonna teenimise võimekust. Eesmärgi saavutamiseks püstitatakse järgnevad alaeesmärgid:

  • muuta Kirjanduskeskuse kultuurikogud digiteerimise ja ühtsesse funktsionaalsesse andmebaasi koondamise kaudu teadustöös laialdasemalt, sh rahvusvaheliselt kasutatavaks;
  • tihendada teadustöö, sh välisteadlaste kaasamise, ühiskonverentside ja -näituste kaudu koostööd nii Eesti kui teiste riikide ülikoolide ja teadusasutustega ning ettevõtetega;
  • pakkuda ülikoolidele koostööd doktoriõppe kvaliteedi ja efektiivsuse suurendamiseks Loodud on võimalus teadlastele kasutada Kirjanduskeskuse kultuurikogusid kaasaegsete vahenditega.

 

Projekti tulemused

Kirjanduskeskusest on kujundatud rahvusvaheline kultuuriloo uurimise keskus, kus:

  • on paranenud teadustöö läbiviimise tingimused, tõusnud teadustöö kvaliteet. Seeläbi on tõusnud Kirjanduskeskuse pakutavaid võimalusi kasutavate üliõpilaste, uurijate ja teadlaste arv ning suurenenud võimalused koostööks teiste teadusasutuste ja ettevõtetega;
  • siiani enamikus paberkandjal või tehniliselt vananenud digitaalsel kandjal arhiivimaterjalid on kaasaja nõuetele vastavalt digiteeritud ja koondatud funktsionaalsesse kodulehega ühendatud andmebaasi, kust nad on kättesaadavad nii kodu- kui välismaistele teadlastele jt uurimistöö tegijaile;
  • ülikoolide doktorantidel on Kirjanduskeskuses kaasaegsed uurimistingimused, laienenud valik juhendajaid ja lisandunud võimalused teadusüritustel osalemiseks ehk tõusnud on doktoriõppe efektiivsus ja doktorantide juhendamise kvaliteet. Kogude tänapäevane kättesaadavus on teinud Kirjanduskeskusest atraktiivse eesti rahvuskirjanduse ja humanitaarse kirjasõna alusuuringute valdkonna uurimiskeskuse;
  • Kirjanduskeskuses töötavate välisteadlaste hulk on suurenenud, toimub järjepidev teadustöötajate, doktorantide jt üliõpilaste juhendamine, koostöös teadusasutuste ja muuseumidega korraldatakse teaduskonverentse ja näituseid. Seeläbi on tõusnud rahvusvaheline konkurentsivõime ja suurenenud koostöö teiste teadusasutustega. Koostöös kirjastustega antakse välja teoreetilist ja kommenteeritud teaduskirjandust, suunates teadustöö tulemusi laiemale avalikkusele ning tihendades koostööd ettevõtetega.