1. Kirjanduskeskuse arhiivraamatukogu (AR) teavikud on uurimise eesmärgil kättesaadavad kõigile, välja arvatud materjalid, millele on kehtestatud juurdepääsu piirang (arhiiveksemplarid, digiteeritud teavikud, restaureerimist vajavad trükised, korraldamata materjalid).
2. Arhiiveksemplare kasutatakse ainult teadustöö eesmärgil muuseumiosakonna juhataja igakordsel eriloal.
3. AR on avatud tööpäevadel kl 10.00–17.00, teavikuid saab fondist välja tellida kõige hiljem pool tundi enne muuseumiosakonna sulgemist.
4. Arhiivraamatukogu lugejaks vormistamisel tuleb täita lugejakaart, kuhu märgitakse nimi ja kontaktandmed ning uurimisteema. Kaarti allkirjastades kohustub lugeja järgima Kirjanduskeskuse muuseumiosakonna poolt kehtestatud kogude kasutamise korda ning Eesti Vabariigi seadusi (avaliku teabe seadust, autorikaitse seadust jm). AR tagab lugejate isikuandmete kaitse.
5. Teavikuid laenutatakse ainult lugejatele soovisedelite alusel. Täidetud soovisedelid antakse laenutaja kätte või asetatakse selleks ettenähtud kasti.
6. Igakordsel AR-i külastusel on lugeja kohustatud registreeruma uurijate sissekirjutuse raamatusse.
7. Teavikuid saab kasutada ainult kohapeal Kirjanduskeskuse muuseumiosakonna lugemissaalis, neid ei laenutata muuseumist välja.
8. Erijuhtudel (skaneerimine, mikrofilmimine, pildistamine, näitused) deponeeritakse teavikuid teistesse muuseumidesse ja raamatukogudesse Kirjanduskeskuse direktori nõusolekul, sooviavaldaja garantiikirja ning Kirjanduskeskuse direktori poolt kinnitatud ajutise väljaandeakti alusel.
9. Enne kasutada andmist peavad teavikud olema varustatud arhiivraamatukogu templi ja inventarinumbriga. Kui trükisest on olemas asenduskoopia (digikoopia, mikrofilm, valguskoopia, CD, DVD vms), kasutatakse neid. Laenutaja on kohustatud kontrollima teaviku seisundit enne lugejale andmist ja pärast tagastamist.
10. Teavikuid ei tohi kahjustada. Kasutaja on kohustatud teaviku tagastama samas seisukorras, nagu ta selle sai. Teaviku kasutamisel ilmsiks tulnud puudustest on lugeja kohustatud teatama laenutajale. Tekitatud kahjustused tuleb korvata vastavalt Kirjanduskeskuse hindamiskomisjoni otsusele. Otsuse võib lugeja edasi kaevata Kirjanduskeskuse direktorile.
11. Lugejal on keelatud isiklikke raamatuid ja mappe viia laenutaja loata lugemissaali. Kaasasolevad mapid, portfellid ja suuremahulised kotid tuleb jätta garderoobi.
12. Vaikuse rikkumine, mobiiltelefoni kasutamine, söömine ja joomine on lugemissaalis keelatud.
13. Teavikute taaspublitseerimiseks tuleb kirjalikult taotleda luba Kirjanduskeskuse direktorilt ning järgida Eesti Vabariigis kehivaid seadusi. Publitseerimisel tuleb viidata Underi ja Tuglase Kirjanduskeskusele kui materjalide hoiukohale, kasutades korrektset viitamissüsteemi. Publitseerija on kohustatud loovutama Kirjanduskeskusele vähemalt ühe eksemplari väljaandest, kus on avaldatud raamatukogu materjale.
14. AR-i materjalidest saab tellida koopiaid, kui kopeerimine on võimalik (vt koopiate tellimine, hinnakiri).