Uudised

Luule Epner

Esimene maailmasõda pärssis mõneti teatrite tegevust, ehkki ei ulatunud otse Eestisse. Repertuaar muutus nii Estonias kui ka Vanemuises kõvasti meelelahutuslikumaks, sõjasündmusi vahetult ei peegeldatud. Maailmasõjast ajendatud ideed ja meeleolud jõudsid eesti teatrisse 1920. aastate alguses, eeskätt ekspressionistlikus stiiliregistris. Saksa kultuurist lähtunud ekspressionism oli viimane kõrgmodernistlik vool, mis läbis Eesti kunstielu tervikuna (Jaak Rähesoo). Teatris avaldus ekspressionism eeskätt saksa dramaturgia (Georg Kaiser, Ernst Toller, Walter Hasenclever jt) lavatõlgendustes, mis mõnikord jäljendasid Berliini teatrite eeskujusid. Esimene ekspressionistlik lavastus, Kaiseri „Gaas” Estonias (1920), toimis kriitika hinnangul uue dramaturgia tutvustusena, mitmed järgnevad lavastused olid ajendatud soovist teatrikeelt stiiliuuenduste abil rikastada, kuna ekspressionismi vaimsus ja sotsiaalne mõõde (uus humanism, protest vägivalla ja sotsiaalse ebaõigluse vastu jm) jäid Estonias kõrvaliseks. Kõige jõulisemalt vahendas ekspressionismi lühiealine Hommikteater (1921-24), mis oli teatrisüsteemist sõltumatu, asjaarmastajatest trupiga katseteater. Hommikteatri lavastuste ideeliseks tuumaks oli vasakpoolne, kommunistlik utoopia. 1920. aastate keskel leidis ekspressionism kindlama koha uute Tallinna teatrite (Draamastuudio teater, Tallinna Töölisteater) mängukavas, lavastajaiks vasakpoolse ilmavaatega Hilda Gleser ja Priit Põldroos.

Ettekandes käsitlen maailmasõja kogemuse väljendumist ekspressionistlike lavastuste ideoloogilises ja afektiivses struktuuris ning uurin, kuidas suhestusid vormiuuenduslikud stiiliotsingud ja aatelised taotlused ekspressionistlikus teatris. Vaatluse all on ka ekspressionistlike lavastuste retseptsioon sünkroonkriitikas.

Luule Epner
on Tallinna Ülikooli Eesti Keele ja Kultuuri Instituudi eesti kirjanduse dotsent, samuti õpetab ta Tartu Ülikoolis teatriteaduse aineid. Peamised uurimisteemad: eesti teatri ja draama ajalugu, etendusanalüüs, draamateooria.

 

 

Tiit Hennoste

Käesoleva ettekande teemaks on Esimese maailmasõja märgid eesti kirjanduslikus avangardis ekspressionistliku luule näitel. Euroopa avangardkirjandus sündis enne Esimest maailmasõda. Selle eesmärgiks oli nii kirjanduse kui ka maailma radikaalne muutmine. Sealjuures nägi futurism sõda kui ainsat „hügieenivahendit“ maailma puhastamiseks ning mitmed ekspressionistid tervitasid puhkenud maailmasõda kui vana maailma hävitajat. Pikk sõda muutis ekspressionistide suhtumisi.

Sõjajärgsele ekspressionismile on omane arusaam sõjast kui apokalüptilisest maailma hävingust, millega seostuvad sõja- ja sõjajärgse maailma räiged pildid. Luulet kannab sõjavastasus, patsifism ja vaenupoolte ühendamise idee, mille keskseteks märksõnadeks on vendlus (Verbrüderung) ja (üld)inimene (Mensch). Luule kuulutab tihti idealismi, armastust ja õiglust, mida kannavad utoopilised pildid kaunist tulevikumaailmast ning inimese uuesti- ja ümberloomise ideed.

Eesti ekspressionismi oluliseks teemaks saab samuti maailmasõda ja selle tagajärjed. Minu eesmärk on uurida sõja järelmärke viie ekspressionisti, Johannes Barbaruse, Johannes Semperi, Marie Underi, Erni Hiire ja Henrik Allari luules.

Toon välja kolm olulist teemarühma: sõda ja sellega seotud surm, koolnud, veri, relvad, sõjainvaliidid, hauad jms; sõjamõjulise ühiskonna räiged eluviisid ehk seks, orgiad, spekulandid, marodöörid jms; sõja poolt muserdatud inimesed.

Poeedi tunded jagunevad kahe pooluse vahel. Ühele poole jäävad ahastus, hirm, üksindus, meeleheide, vastikus, katastroofinägemused; teisele poole igatsus uue maailma järele, lunastuse, vaimse revolutsiooni ja päästja ootus.

Poeedi enesepildil on kolm tahku: prohvet, nägija või meedium; mittemõistetu, alandatu ja solvatu; kohtumõistja, kättemaksja, süüdistaja.

Luule vormilises pooles ühendavad autorid ekspressionistliku ja futuristliku sõnavara, kujundid ja tekstiehitusvõtted.

Tiit Hennoste
on Tartu Ülikooli Eesti ja üldkeeleteaduse instituudi suulise ja arvutisuhtluse labori vanemteadur.Uurinud ka eesti avangardluulet ja manifeste ning eesti kirjandusuurimise ajalugu.

Tiina Kirss

Paul Fussell alustab oma raamatut „Suurest ilmasõjast ja mäletamisest“ (The Great War in Modern Memory) järgneva väitega: „Olen keskendunud kohtadele ning situatsioonidele, kus kirjanduslik traditsioon ning tegelik elu ristuvad (transect). Sealjuures olen püüdnud mõista seda simultaanset ning vastastikust protsessi, mille kaudu elu söödab materjali kirjandusele ning kirjandus kingib vastu viise, kuidas elule vormi anda. Kuid olen ka soovinud enamat: mõista, kuidas Suure ilmasõja (kultuuriline TK) dünaamika ning ikonograafia on verminud sõjajärgset elu poliitiliselt, retooriliselt ning kunstiliselt. Suur sõda tugines päritud müüdile, kuid samal ajal lõi ka uue. See uus müüt on meie tänapäevase elu koestiku lahutamatu osa.“ Fusselli analüüs tugineb briti kirjandusele Suurest sõjast, mida on toitnud Inglismaa ning inglaste sõjakogemus peamiselt läänerinde kaevikutes. Kuigi Fussell oleks võinud suunata oma analüüsi kirjandusliku avangardi suunas („modernismi“ kujunemisele kahe maailmasõja vahel ning aastale 1922, mil ilmusid mitmed eksperimentaalproosa tähtteosed), valib ta teise rakursi, jälgides proosas ja luules esinevat ilukirjanduslikku tropoloogiat. Mõistagi on kirjanduslik allikmaterjal mitmekihiline ning seda on ohtralt. Erinevatel põhjustel jätab Fussell I maailmasõja memuaristika sihilikult kõrvale.

Kuidas väljendub Suure ilmasõja kogemus eesti kirjanduses ja memuaristikas? Kas on üldse võimalik rääkida „Suure ilmasõja kirjandusest“ eesti kultuuris? Millal I maailmasõja mäletamine kultuuriavalikkusesse jõudis?

Käesolevat ettekannet raamivad järgmised teesid ning küsimused: 1. Nii eesti kirjanduses kui ka kultuuris üldisemalt varjutab I maailmasõja „kogemust“ Vene revolutsioon, Eesti Vabariigi sünd ja Vabadussõda. Kuidas paiknevad ning suhestuvad I maailmasõda ning Vabadussõda sõjas osalenute memuaristikas? Millised ideoloogilised mallid ehk metanarratiivid neis memuaarides väljenduvad või milliseid ootuspäraseid malle me lihtsalt ei leia? 2. Kuigi I maailmasõjas osales (tsaariarmees) 100.000 eesti meest, kellest 10.000 kas langes või kadus, ei saa eesti kultuuris olla juttu „kaotatud põlvkonnast“ (Robert Wohli Generation of 1914) nii nagu sellest räägitakse inglise, prantsuse ning saksa kultuuriloos. Miks eesti kultuuriloos see „kaotatud põlvkond“ puudub? Kas sõjas osalenute kohort ei olnud piisavalt sidus või ei olnud need, kes tagasi tulid, „kirjutajad mehed“? Seevastu: kus olid eesti kultuuris juba endast tugevalt märku andnud kirjanikud (nt nooreestlased) sõja ajal? Kas nad (nt Tuglas, Semper, Luts, Tammsaare, Kruus, Suits jne) üldse sattusid sõtta? 3. Milline intervall eraldab I maailmasõja ning revolutsioonikeerise kirjalike mälestuste ilmumist sihipärasest mälestuste kogumisest mäluinstitutsioonide poolt? 4. Kas eesti (proosa)kirjanduses tuleks otsida sõja- ning revolutsioonisündmusi pigem tsesuuride või valikuliste väljajättudena kui püüdena neid kujutada? 5. Kas sõjakoledustest impulsse saanud avangardkirjandus (eriti saksa ekspressionism) jäi eesti kirjanduses „hiljaks“ kuna (erinevalt Lätist) sõjakogemus Eestis ei puudutanud olulisel määral tsiviilrahvastikku? 6. Kuidas seletada Noor-Eesti kirjastuse poolt avaldatud Sõjakirjanduse seeriat (1936-1943) ning milline võis olla nende tõlketeoste lugejaskond?

Tiina Kirss
on kultuuriteooria professor Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudis. Tema põhilised uurimisvaldkonnad on 20. sajandi eesti kirjandus euroopa rahvaste kirjanduse ajaloo taustal ja elulugude uurimine mälu- ja traumauurimuse kontekstis.

 

 

Andreas Kalkun

Minu vanavanaisa Jakob Ploom (1882-1915?) suri Esimeses maailmasõjas, jättes maha naise Adeliine (1887-1980) kahe tütrega, kellest üks oli minu vanaema Elfriede (1910-1988). Jakob mobiliseeriti ilmselt Moskva lähedal Puškinos, kuhu vennad Ploomid oma peredega olid alles hiljuti Rõuge kihelkonnast emigreerunud. Jakob teenis Saratovi 108. jalaväerügemendis ja oli kirjavahetuses oma venna Jaani ja naise Adeliinega. Jakobi 29 kirja kodustele on klassikaline pööninguleid – leidsin need millalgi pärast oma vanaema Elfriede surma tema maja pööningult vanast riidekirstust. Kuna Elfriede ja Adeliine olid selleks ajaks, kui kirjad minu kätte jõudsid, juba surnud, ei saanud ma kirjavahetusega seotud otseallikatest midagi juurde küsida ning pidin Jakobi tundmaõppimiseks leppima vähese vahendatud perepärimuse ja eelkõige tema epistolaarse pärandiga.

Kirjad on lühikesed, lõuna- ja põhjaeesti segakeeles, nende ortograafia on kehvake, laused kirjavahemärkideta ja poolikud. Kirjad on täis vormeleid, mis korduvad kirjast kirja, ning esmapilgul tundub Jakobi epistolaarne pärand igav, väheinformatiivne ja mitteisiklik. Suure osa kirjadest hõlmavadki vähevarieeruvad alustus- ja lõpetusvormelid, jutud ilmast ja tervisest. Siiski on kirjade lähilugemisel võimalik leida mõndagi huvitavat, mis valgustab Jakobi ja tema pere omavahelisi suhteid ning tema elu õppustel ja lahinguväljal. Et Jakob ei osanud vene keelt, oli ta elu venekeelses keskkonnas ilmselt väga keeruline ja üksildane ning kirjutamine võis pakkuda kontakti turvalise ja arusaadavaga. Samas oli Jakob hädas ka kirjutamisega, ilmselgelt polnud ta varem kuigi palju kirjutanud. Kirjakorpuses korduvad kinnisvormelid on aidanud vähekogenud kirjutajal korrastada kirjamaailma, see on olnud turvaline ja lihtne viis täita lünki hõredas ja ebaturvalises kirja- ja päris maailmas. Jakob Ploom püüab üldiselt oma kirjades hoida enesekindlat ja Jumalale lootvat meeleolu, kuid selle fassaadi tagant paljastuvad aeg-ajalt ka õud ja hirm. Turvaliste vormelite kõrval ehmatavad lugejat hirmuunenäod ja füüsiliste kannatuste kajastused.

Andreas Kalkun
on Eesti Rahvaluule Arhiivi teadur, kes on uurinud peamiselt seto vanemat laulupärandit ja rahvapärast õigeusku, seto kultuuri representatsioone, samuti Siberisse emigreerunud setode laule ja pärimust. Ta on tegelenud ka eesti rahvaluuleteaduse ajaloo küsimustega ning vaadelnud eesti folkloori soouurimuslikust vaatepunktist. 2013. aastast on ta seotud Helsingi ülikooli uurimisprojektiga "Embodied Religion. Changing Meanings of Body and Gender in Contemporary Forms of Religious Identity in Finland".

 

 

Mari Nõmmela

Tagasivaade Esimese maailmasõja sündmustele suunab arutlema sõja mõjude üle eesti kultuurile. Ettekandes tõstetakse 20. sajandi algul Tsaari-Venemaa poliitilises ja sotsiaalses olustikus elanud eestlaste tegevuste ja erinevate inimsaatuste hulgast esile Alfred Vaga noorusaastad ning tema põlvkonnakaaslaste elukäikude hargnemised. Läheneva sõja tingimustes tehtud otsused tulenesid paljuski inimeste endi valikutest. Valikutega kaasnenud tagajärjed kujundasid hilisemat elu ka neil, kellele oli antud õnne pärast sõjasündmuste üleelamist rajada kodumaal omariiklus.

Alfred Vaga (1895-1980) puhul oli tegemist iseseisvusajal tuntuks saanud isikuga, keda tagantjärele on hinnatud üheks juhtivaks kunstiteadlaseks Eesti Vabariigis. Ettekande teema ajalised piirid on aastad 1913-1923. Sel ajajärgul kujundasid noore inimese eluteed Esimene maailmasõda ning sellele järgnenud Vabadussõda. Tagasivaates on Alfred Vaga elus kümne aasta jooksul eristatavad õige mitu tegevussuunda: 1. Kunstijüngrist Vene soldatiks; 2. Sõdimine võõral maal ja võõraste vastu; 3. Kaasaminek Vabadussõjaga; 4. Vabadussõja mälupiltide kajastamine. Erinevaid arenguid saab siduda ühise küsimusepüstitusega: milliselt maailmavaateliselt tasandilt tulenesid eestlase patriootilised valikud tol ajal?

Eesti omariikluse algusaastail toimus Vene Georgi ristiga ja Vabadussõja teenetemärgiga pärjatud alamkapteni karjääris taas suunamuutus. Kas sõjaväelase vastandumise põhjused lähiajaloos toimunule peitusid kroonupatriotismis, patsifismis või hoopis soovis siduda oma edasine elu vaimse tööga?

Kakskümmend aastat hiljem, Teise maailmasõja ajal valis kunstiloolasest rahvuskultuuri edendaja omale kodumaalt lahkumise tee.

Alfred Vagast rääkima ajendab fakt, et 11. mail 2015 möödub tema sünnist 120 aastat.

Mari Nõmmela
on Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi dotsent.

 

 

Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus

Roosikrantsi 6
10119 Tallinn
Telefon: +372 6 443  147
E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Muuseumiosakond

Väikese Illimari 12
11623 Tallinn
Telefon: +372 6 722 847
E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Toetajad

EL